ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโครงการ “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน กรรมการ กพว.เยี่ยมคณาจารย์” ประจำปี พ.ศ. 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (7 พ.ค. 2567) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน กรรมการ กพว.เยี่ยมคณาจารย์” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) 8 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุลศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส มาเป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญ คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 102 คน

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การเพิ่มประสิทธิภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น คณาจารย์จึงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับและขั้นตอนวิธีการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน กรรมการ กพว.เยี่ยมคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ทักษะและวิธีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายการเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ทักษะและวิธีการผลิตผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

 

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin