ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 โดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ /ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567

     โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดพื้น เก็บกวาด ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด บริเวณรอบสวนสาธารณะกุดน้ำกิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่วนราชการ 

     วันฉัตรมงคล เป็นพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทางคณะรัฐมนตรีได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคมของทุกปี และมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคลแทน เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย  โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ขอบคุณภาพข่าว : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin