ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2567) เวลา 15.30 น. ณ ตลาดสดทุ่งนาทอง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดตลาดสดทุ่งนาทอง นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี ส่วนราชการ ทหาร  ตำรวจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบตลาดสดทุ่งนาทอง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงมีความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin