ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 2  โควตา  ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

*************************************************

1. ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ ดังนี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (คลิก)

คณะบริหารศาสตร์  (คลิก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (คลิก)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (คลิก)

คณะศิลปศาสตร์  (คลิก)

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

– ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  (คลิก)

– ค.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา   (คลิก)

– ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์  (คลิก)

– ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์  (คลิก)

– ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย  (คลิก)

– ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ  (คลิก)         

– ค.บ. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (คลิก)

– ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (คลิก)

– ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา  (คลิก)

2. กำหนดการเข้าระบบยืนยันสิทธิ Clearing House

ยืนยันสิทธิ์ระหว่าง วันที่  10-11 พฤษภาคม 2564
ผ่านทางเว็บไซต์ (ทปอ.) คลิก  www.mytcas.com

คู่มือการใช้งาน tcas 64 –>> (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง http://ksu.ac.th

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ระบบออนไลน์) 17 – 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง https://admission.ksu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin