รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25644

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

กำหนดการสอบฯ

      สอบคัดเลือก วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

         ณ อาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน

สอบถามเพิ่มเติม

ดร.ธีระ  ภูดี  081-7080450

งานทะเบียนฯ  086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin