ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 – 3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

*****************************************************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564   (คลิก)

  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ  รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คลิก)

คณะบริหารศาสตร์      

      -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (คลิก)   

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (คลิก)   

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  (คลิก)   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

      -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (คลิก)   

     -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (คลิก)   

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (คลิก)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

       -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (คลิก)   

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2,  3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง  (คลิก)   

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (คลิก)   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (คลิก)   

คณะศิลปศาสตร์ 

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (คลิก)   

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ (คลิก)   

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

       – ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  (คลิก)

       – ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา   (คลิก)

       – ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์  (คลิก)

        – ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์  (คลิก)

        – ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย  (คลิก)

        – ค.บ.  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ  (คลิก)         

        – ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (คลิก)

        – ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (คลิก)

        – ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา  (คลิก)

*****************************************************************************************************************************************

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

1. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

วิดิทัศน์การขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS คลิก 

ที่เว็บไซต์: http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx  คลิก

– ระบบบริการการศึกษา ESS  คลิก
– การเข้าสู่ระบบให้ใช้ รหัสผู้สมัครสอบ (สามารถดูที่ไฟล์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) และ รหัสบัตรประชาชน
– เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วน้อง ๆ จะได้เอกสาร 2 ไฟล์ คือ 1) ใบประวัติ 2) ใบแจ้งชำระเงิน

“รหัสผู้สมัครสอบนักศึกษาสามารถไปดูในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา”

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติและยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาจะพิมพ์ (1) ใบประวัติ (2)ใบแจ้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,100 บาท                           ****************************************************************************************************************************************

2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยสามารถทำได้ ดังนี้

– นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ไปชำระที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
– หรือ นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ชำระด้วยตนเองที่งานคลัง ม.กาฬสินธุ์ ทั้งสองพื้นที่
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,100 บาท

*****************************************************************************************************************************************

3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์

– ระบบอัพโหลดเอกสาร (คลิก)

1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
3) ใบแสดงผลการเรียน
4) บัตรประชาชน
5) ทะเบียนบ้าน
6)หลักฐานการชำระเงิน

เปิดภาคเรียน 1/2564 เดือนมิถุนายน 2564 (รอประกาศฯ)

*****************************************************************************************************************************************

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584365  ,  043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin