ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564 –>(คลิก)

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง สมัครรอบที่ 1.2 Portfolio  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

***********************************

ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (คลิก

-คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจาก portfolio และผลการเรียน

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

__________________________________________________________________________________________________________

คณะบริหารศาสตร์ 

สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  (คลิก

 1)บธ.บ. บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  2)บธ.บ. บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการตลาด  3)บช.บ. บัญชีบัณฑิต 4)บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจาก portfolio และผลการเรียน

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

สาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์เรียนรู้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (คลิก)

-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

__________________________________________________________________________________________________________

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (คลิก

1)วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2)วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ  3)วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์  4)อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5)วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

-คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจาก portfolio และผลการเรียน

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

สาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (คลิก)

-สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์หรือทางโทรศัพท์  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
โดยสาขาวิชา/คณะจะทำการติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครกรอกในระบบ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

___________________________________________________________________________________________________________

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (คลิก

1)วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   2)วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ 3)วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ  4)วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม

-คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจาก portfolio และผลการเรียน

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

สาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (คลิก)

-สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์หรือทางโทรศัพท์  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
โดยสาขาวิชา/คณะจะทำการติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครกรอกในระบบ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

____________________________________________________________________________________________________________

คณะศิลปศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (คลิก)

-คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจาก portfolio และผลการเรียน

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

___________________________________________________________________________________________________________

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์

 – ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 (คลิก)

         – ค.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  (คลิก)

          – ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 (คลิก)

          – ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 (คลิก)

          – ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 (คลิก)

         – ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 (คลิก)         

         – ค.บ. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 (คลิก)

         – ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 (คลิก)       

         – ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 (คลิก)

สอบสัมภาษณ์ วันที่ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

– สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
โดยสาขาวิชา/คณะจะทำการติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครกรอกในระบบ

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

– ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

____________________________________________________________________________________________________________

ทุกสาขาวิชา/คณะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธฺิ์ ในระบบ mytcas

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2564 

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา  1 – 5 มีนาคม 2564

____________________________________________________________________________________________________________

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin