ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  รอบที่ 1.1 โควตาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  รอบที่ 1.1 โควตาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564  คลิก

***********************************

1. ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (คลิก)  (สอบสัมภาษณ์ อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

คณะบริหารศาสตร์ (คลิก) (สอบสัมภาษณ์ อาคาร 15 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (คลิก)  (สอบสัมภาษณ์ อาคาร 14 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกล)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (คลิก(สอบสัมภาษณ์ อาคาร 15 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะศิลปศาสตร์  (คลิก (สอบสัมภาษณ์ อาคาร 15 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2. สิ่งที่เตรียมมาในวันสอบฯ

– Portfolio (ถ้ามี)

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้

– เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสัมภาษณ์ 

3. กำหนดการสอบฯ

สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

ให้นักศึกษามาถึงห้องสอบฯ ก่อนเวลาสอบ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin