ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ค.บ. คอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่                

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คลิกที่นี่             

ค.บ. ภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่                  

*****************************************************************************************************************************************

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

1. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563

– เว็บไซต์ กรอกข้อมูลประวัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คลิกที่นี่                                                                                                                                                             
– วิดิทัศน์ การกรอกข้อมูลประวัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  คลิกที่นี่
– การเข้าสู่ระบบให้ใช้ รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก (สามารถดูที่ไฟล์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) และ รหัสบัตรประชาชน
– เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วน้อง ๆ จะได้เอกสาร 2 ไฟล์ คือ 1) ใบประวัติ 2) ใบแจ้งชำระเงิน

“รหัสผู้สมัครสอบนักศึกษาสามารถไปดูในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา”

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติและยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาจะพิมพ์ (1) ใบประวัติ (2)ใบแจ้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,100 บาท                           ****************************************************************************************************************************************

2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยสามารถทำได้ ดังนี้

– นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ไปชำระที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
– หรือ นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ชำระด้วยตนเองที่งานคลัง ม.กาฬสินธุ์ ทั้งสองพื้นที่
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,100 บาท

*****************************************************************************************************************************************

3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์

– เว็บไซต์ อัพโหลดเอกสารรายงานตัว คลิกที่นี่

– วิดิทัศน์ การอัพโหลดเอกสารรายงานตัว คลิกที่นี่

1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
3) หลักฐานการชำระเงิน
4) บัตรประชาชน
5) ทะเบียนบ้าน
6) ใบแสดงผลการเรียน

*****************************************************************************************************************************************

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584365  ,  043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin