ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

–>คลิกที่นี่

***********************************************

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

           คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  คลิกที่นี่

2. กำหนดการสอบฯ

      สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 

                   เวลา 09.00 -12.00 น. สอบข้อเขียน

                   เวลา 03.00 -15.00 น. สอบสัมภาษณ์

                  ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  ห้อง B 506 ชั้น 5

             มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

สอบถามเพิ่มเติม

ดร.ธีระ  ภูดี  081-7080450

ผศ.ดร. คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล 087-7707649

ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน  096-3914288

ผศ.ดร. อมร  มะลาศรี  089-8438199 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin