ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจำแนกเป็น คณะ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

คณะบริหารศาสตร์  คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  คลิก

คณะศิลปศาสตร์  คลิก

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  คลิก

*****************************************************************************************************************************************

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

1. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

– เว็บไซต์ กรอกข้อมูลประวัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คลิกที่นี่                                                                                                                                                             
– วิดิทัศน์ การกรอกข้อมูลประวัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  คลิกที่นี่
– การเข้าสู่ระบบให้ใช้ รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก (สามารถดูที่ไฟล์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) และ รหัสบัตรประชาชน
– เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วน้อง ๆ จะได้เอกสาร 2 ไฟล์ คือ 1) ใบประวัติ 2) ใบแจ้งชำระเงิน

“รหัสผู้สมัครสอบนักศึกษาสามารถไปดูในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา”

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติและยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาจะพิมพ์ (1) ใบประวัติ (2)ใบแจ้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,100 บาท                           ****************************************************************************************************************************************

2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยสามารถทำได้ ดังนี้

– นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ไปชำระที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
– หรือ นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ชำระด้วยตนเองที่งานคลัง ม.กาฬสินธุ์ ทั้งสองพื้นที่
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,100 บาท

*****************************************************************************************************************************************

3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์

– เว็บไซต์ อัพโหลดเอกสารรายงานตัว คลิกที่นี่

– วิดิทัศน์ การอัพโหลดเอกสารรายงานตัว คลิกที่นี่

1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
3) หลักฐานการชำระเงิน
4) บัตรประชาชน
5) ทะเบียนบ้าน
6) ใบแสดงผลการเรียน

*****************************************************************************************************************************************

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584365  ,  043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin