Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

                 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิยืนยันสิทธิ์                                        (Clearing House) รอบที่ 2 โควตา

ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี   >> คลิก

*************************************************

1. ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ ดังนี้

คณะบริหารศาสตร์  >>คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร >>คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >>คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ >>คลิก

คณะศิลปศาสตร์ >>คลิก

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา >>คลิก

2. นักศึกษาลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

      – ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนกลาง (ทปอ.) คลิก  www.mytcas.com

3. กำหนดการเข้าระบบยืนยันสิทธิ Clearing House

      – ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน  2563

     – ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนกลาง (ทปอ.) คลิก  www.mytcas.com

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS ในระบบ www.mytcas.com ก่อนทำการยืนยันสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ระหว่าง วันที่  22-23 เมษายน  2563

                                                                 คลิก  www.mytcas.com

 

4. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิและมีสิทธิ์เข้าศึกษาและสถานที่รายงานตัวฯ

      – วันที่ 27 เมษายน  2563

5. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านออนไลน์)

      – มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งรายละเอียดและวิธีการรายงานตัว ในวันที่ 27 เมษายน 2563

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สมัคร –>> คลิก

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin