ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 –>(คลิก)

***********************************

1. ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (คลิก)

     – ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการเรียนประกอบ

     – คู่มือการ Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน (คลิก)

     –  Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  ที่เว็บไซต์  https://admission.ksu.ac.th/regis.php

     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

     – ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22-23 เมษายน 2563

__________________________________________________________________________________________________________

คณะบริหารศาสตร์ (คลิก)    

     – ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการเรียนประกอบ

     – คู่มือการ Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน (คลิก)

     –  Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  ที่เว็บไซต์  https://admission.ksu.ac.th/regis.php

     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

     – ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22-23 เมษายน 2563

สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

   รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (คลิก) 

      – สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์โดยการ Video Call  

     – คู่มือการ Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน (คลิก)

     –  Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  ที่เว็บไซต์  https://admission.ksu.ac.th/regis.php

     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

     – ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22-23 เมษายน 2563

__________________________________________________________________________________________________________

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (คลิก) 

     – ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการเรียนประกอบ

     – คู่มือการ Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน (คลิก)

     –  Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  ที่เว็บไซต์  https://admission.ksu.ac.th/regis.php

     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

     – ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22-23 เมษายน 2563

___________________________________________________________________________________________________________

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (คลิก)

     – ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการเรียนประกอบ

     – คู่มือการ Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน (คลิก)

     –  Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  ที่เว็บไซต์  https://admission.ksu.ac.th/regis.php

     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

     – ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22-23 เมษายน 2563

____________________________________________________________________________________________________________

คณะศิลปศาสตร์  (คลิก)

     – ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการเรียนประกอบ

     – คู่มือการ Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน (คลิก)

     –  Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  ที่เว็บไซต์  https://admission.ksu.ac.th/regis.php

     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

     – ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22-23 เมษายน 2563

___________________________________________________________________________________________________________

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  (คลิก)

   สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

     – สอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์โดยการ Video Call  

     – คู่มือการ Upload ใบ ปพ. ผลการเรียน และ Portfolio (คลิก)

     –  Upload ใบ ปพ. ผลการเรียนและ Portfolio  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  ที่เว็บไซต์  https://admission.ksu.ac.th/regis.php

     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

     – ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22-23 เมษายน 2563

____________________________________________________________________________________________________________

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin