ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (รอบโควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ ( Clearing House) รอบโควตาพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี   >>คลิก

*************************************************

1. ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ ดังนี้

คณะบริหารศาสตร์  >> คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร >>  คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >>  คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ >>  คลิก

คณะศิลปศาสตร์ >>  คลิก

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา >>  คลิก

หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีรายชื่อในรอบโควตาพิเศษนี้แล้ว ไม่ต้องสมัครในรอบที่ 1  (Portfolio) อีก ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 แล้ว    รอยืนสิทธิ์ได้เลย

2. นักศึกษาลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

      – ระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

      – ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนกลาง (ทปอ.) คลิก  www.mytcas.com

3. กำหนดการเข้าระบบยืนยันสิทธิ Clearing House

      – ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม  2563

     – ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนกลาง (ทปอ.) คลิก  www.mytcas.com

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS ในระบบ http://mytcas.com ก่อนทำการยืนยันสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ระหว่าง วันที่  30-31 มกราคม  2563

4. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาและสถานที่รายงานตัวฯ

      – วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2563

5. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

      – วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin