ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 2 ปี (โควตาพิเศษ) ปีการศึกษา 2563)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

*****************************************************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ ดังนี้

   คณะบริหารศาสตร์      

      -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >> คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา  >>คลิก

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

      -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >> คลิก

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >> คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา  >>คลิก

   

*****************************************************************************************************************************************

 สิ่งที่ต้องเตรียมวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นศึกษา ดังต่อไปนี้

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรับรองว่ากำลังศึกษา  จำนวน 1 ชุด

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ

3. สําเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1 ฉบับ

4. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

7. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว จำนวน  2,300 บาท 

*****************************************************************************************************************************************

สถานที่รายงานตัว

– มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

– อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

– เวลา 09.00 – 15.30 น.

 

*****************************************************************************************************************************************

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584365  ,  043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin