ข่าวมหาวิทยาลัย
ศตพร คนหาญ

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๒ (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »
Activity/Highlight
วินัย ชุ่มอภัย

ทดสอบชิมอาหารจากฝีมือเชฟรุ่น 1 การฝึกอบรมอาหารนานาชาติบนเรือสำราญ จากสมาคมวิชาชีพเรือ สำราญร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุล

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย
ศตพร คนหาญ

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย
administrator

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ดาวน์โหลดประกาศ ที่นี่

Read More »