รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3) และระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (รอบพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 รับตรง Direct Admission ครั้งที่3) ประจำปีการศึกษา 2565