ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำชี้แจง : ด้วยการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดทำขึ้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการยืนยันตัวตน และยืนยันสิทธินี้ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าขอแสดงความประสงค์ ดังนี้
คำแนะนำ : ระบบปิดแล้ว