ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม