ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยตามข้อ 12(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ 9(4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 5(8) ของระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ 9(3)) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ 12(4)และ(5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560