ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)