ประกาศมหาวิทยาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิก ประกาศรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ 12(4) และ (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 และประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ 12(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ. ศ. 2558

อ่านต่อ »
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคักเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organaizer) และผู้ให้บริการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

อ่านต่อ »
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษาและเครื่องแต่งกาย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

อ่านต่อ »