ข่าวมหาวิทยาลัย

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.กาฬสินธุ์ อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรไทย

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธฺุ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา ประจำปี 2567 นักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่บั้งไฟแพรวา ตกแต่งด้วยผ้าไหมแพรวาในรูปแบบที่หลากหลาย ยิ่งใหญ่อลังการ

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC รุ่นที่ 3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธฺุ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า YEC และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Ture 5G Rov E – SPORTS 2024 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” สนามกาฬสินธุ์

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ตามระบบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Read More »