รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 3)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »
Uncategorized

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ ให้กับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

Read More »
Activity/Highlight

นักวิชาการ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ นักวิชาการ มมส.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ“โรงสีข้าวชุมชนเพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

Read More »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

Read More »