หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สำนักงานอธิการบดี Link
     เลขาอธิการบดี
     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
     กองอำนวยการ
กองกลาง
      งานบริหารทั่วไป
      งานอาคารสถานที่
      งานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
      งานยานพาหนะ
      งานคลัง Link
      งานพัสดุ Link
      งานบริหารงานบุคคล Link
      งานนิติการ
      งานสื่อสารองค์กร  Link
กองนโนบายและแผน Link
      งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
      งานงบประมาณและติดตามประเมินผล
      งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Link
      ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ LINK
      
กองกิจการนักศึกษา Link
      งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
      งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
      งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
      สำนักงานหอพักนักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา Link
   สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
         งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
         งานบริการวิชาการ
         งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ Link
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link
   สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
        งานทะเบียนและประมวลผล Link
        งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา Link
        งานประกันคุณภาพการศึกษา Link
        งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Link
        งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา Link
   หน่วยตรวจสอบภายใน Link
   หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) Link
   สถาบันภาษา Link
   สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย Link
   สภาคณาจารย์และข้าราชการ Link
   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Link