ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เบอร์ภายในเบอร์ภายนอก IP PHONEFax  
 นามนในเมืองนามนในเมืองนามนในเมือง  
ห้องอธิการบดี109   20001000  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา102    1003  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร103    1001  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ104    1004  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป106    1005  
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและวางแผน        
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร     1006  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและวางแผน     1007  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประชาสัมพันธ์     1110  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     1009  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย     1010  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์     1011  
สำนักงานอธิการบดี       
สำนักงานอธิการบดี    043-811-128 4000  
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี505    1012  
     ผู้อำนวยการกองกลาง    1013   
 กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์        
      งานบริหารทั่วไป    12014000  
      งานอาคารสถานที่209   12024140  
      งานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม    12034111  
      งานยานพาหนะ    12041101  
      งานคลัง202 043-602-054 12061300  
      แผนกบัญชี     4160  
      แผนกการเงิน     1120  
      งานพัสดุ  043-602-033 12071110,1111  
      งานบริหารงานบุคคล200   12086130 ,6131  
      งานนิติการ789   1209   
      งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ564   12101100  
     ยานพาหนะ    12055120  
     ตู้ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.     6160  
     งานไฟฟ้า    1211   
         ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เบอร์ภายในเบอร์ภายนอก IP PHONE Fax 
 นามนในเมืองนามนในเมืองนามนในเมือง 
กลุ่มงานนโนบายและแผน     6180 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน     1014 
      งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์     6180 
      งานงบประมาณและติดตามประเมินผล     6190 
      งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร520 0-4360-2052 71317130 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา534 0-4360-2050 10244170 
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา     4150 
      งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    41711015 
      งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    41814110 
      งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์     4170 
      หอพักนักศึกษา     4120 
         ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     เบอร์ภายใน    เบอร์ภายนอก       IP PHONE          Fax 
 นามนในเมืองนามนในเมืองนามนในเมือง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา           
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     1016 
   สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    61236120 
         งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย     6121 
         งานบริการวิชาการ        
         งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ       
         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์     6122 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     1017 
รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล     5111 
รองผู้อำนวยการรงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา     5112 
รองผูอำนวยการงานส่งเสริมวิชาการมาตรฐานการศึกษา     5113 
   สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     6140 
        งานทะเบียนและประมวลผล401 0-4360-2053 51165100,5110 
        งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา     6140 
        งานประกันคุณภาพการศึกษา    51155114 
        งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5119 
        งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา572   51177140,7120 
        งานหลักสูตรมหาวิทยาลัย     5130 
   หน่วยตรวจสอบภายใน502   1194  
   หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ     1190 
   สถาบันภาษา     1191 
   สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย    1192  
   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์     1193 
ชื่อหน่วยงานเบอร์โทรIP Phone
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 8000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 8100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน 8200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย 8300
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ043-602-014 8111
       งานบริหารและวางแผน 8112
       งานบริการการศึกษาและวิจัย 8113
       งานพัฒนานักศึกษา 8114
   สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8210
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 8220
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 8230
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3290
ชื่อหน่วยงานIP Phoneเบอร์โทร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร2001 
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา2002 
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน2003 
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย2004 
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร3120 
      งานบริหารและวางแผน3110 
      งานบริการการศึกษาและวิจัย3130 
      งานพัฒนานักศึกษา3140 
      โรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน3270 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช      3220 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3210 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์3270 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง3230 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร3280 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ3240 
ชื่อหน่วยงานIP Phone
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา6100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน6200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย6300
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3260
       งานบริหารและวางแผน6112
       งานบริการการศึกษาและวิจัย6113
       งานพัฒนานักศึกษา6114
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ6210
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล3250
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ6230
   สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง6240
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์6250
   สาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร6260
ชื่อหน่วยงานIP Phone
คณบดีคณะศิลปศาสตร์7000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา7100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน7200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย7300
สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์7111
        งานบริหารและวางแผน7112
        งานบริการการศึกษาและวิจัย7113
        งานพัฒนานักศึกษา7114
    สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น7210
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร7220
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2280
    สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ7230
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว6150
    สาขาวิชารัฐศาสตร์7240
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์7250
    สาขาวิชานิติศาสตร์7260
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์7270
    สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ7280
ชื่อหน่วยงานIP Phoneเบอร์โทรภายนอก
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา9000 
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา9100 
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน9200 
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย9300 
สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา9111043-602-037
         งานบริหารและวางแผน9112 
         งานบริการการศึกษาและวิจัย9113 
         งานพัฒนานักศึกษา9114 
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย9210 
    สาขาวิชาภาษาไทย9220 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ9230 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป9240 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์9250 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์9260 
    สาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา9270 
ชื่อหน่วยงานIP Phone
คณบดีคณะบริหารศาสตร์3000
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน3100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน3200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย3300
สำนักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์2110
      งานบริหารและวางแผน2120
      งานบริการการศึกษาและวิจัย2130
      งานพัฒนานักศึกษา2240
  สาขาวิชาการบัญชี2210
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ2220 ,2250
  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล2260
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2290