เบอร์โทรศัพท์คณะ/หน่วยงาน

งานรับสมัครเรียน โทร. 086-458-4365

         ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เบอร์ภายนอก 

เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128

แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก

 

Fax 
 ที่ตั้งนามนที่ตั้งในเมืองที่ตั้งในเมืองที่ตั้งนามน 
ห้องอธิการบดี  10002000 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  3004  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  3002  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  3005  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  3006  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  3007  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและวางแผน  3008  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประชาสัมพันธ์  3009  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  3010  
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป  3011  
งานเลขาอธิการบดี  3001 ,30123001 ,3012 
      
สำนักงานอธิการบดี  043-811-128   
     ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี  1113  
     ผู้อำนวยการกองกลาง  11141013 
      งานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี  4000, 4200 ,10021201 
      งานอาคารสถานที่   1202 
      งานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  42021203 
      งานยานพาหนะ  11011204 
            – ยานพาหนะ  61101205 
      งานคลัง043-602-054 40051206 
      แผนกบัญชี  4007  
      แผนกการเงิน  4006  
      งานพัสดุ043-602-033 1036 ,1110 ,40081207 
      งานบริหารงานบุคคล  4201 ,40091208 
     สำนักงานกิจการสภาและนิติการ  40101209 
      งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ  40111210 
     ตู้ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.  6160  
     งานไฟฟ้า   1211 
         ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เบอร์ภายนอก เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
 ที่ตั้งนามนที่ตั้งในเมืองที่ตั้งในเมืองที่ตั้งนามน
กองโนบายและแผน    
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  4013 
      งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  6180 ,4014 
      งานงบประมาณและติดตามประเมินผล  4003 ,4015 
      งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0-4360-2052 7130 ,71327131
     
กองกิจการนักศึกษา0-4360-2050   
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา  4017 
      งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  40184171
      งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  40194181
      งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  4020 
      หอพักนักศึกษา  4120 
      ห้องปฐมพยาบาล  1430 
         ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    เบอร์ภายนอก เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
 ที่ตั้งนามนที่ตั้งในเมืองที่ตั้งในเมืองที่ตั้งนามน
สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  4021 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  4022 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  4023 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  4024 
   สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  40256123
         งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  4026 
         งานบริการวิชาการ   4027 
         งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  4028 
         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์  6124 
     
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
ผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล  4031 
รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล  4032 
รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา  4033 
รองผู้อำนวยการงานส่งเสริมวิชาการมาตรฐานการศึกษา  4034 
      หัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  4035 
        งานทะเบียนและประมวลผล0-4360-2053 40365116
        งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  4037 
        งานประกันคุณภาพการศึกษา  40385115
        งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5119 
        งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา  7140 ,71205117
หน่วยตรวจสอบภายใน   1194
หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ  1190 
สถาบันภาษา  1191 
สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและนิติการ  40101192
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  4039 
ชื่อหน่วยงานเบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ8000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา8100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน8200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย8300
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ8111
       งานบริหารและวางแผน8112
       งานบริการการศึกษาและวิจัย8113
       งานพัฒนานักศึกษา8114
   สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8210
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม8220
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์8230
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3290,8240
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร2001
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา2002
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน2003
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย2004
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร3120
      งานบริหารและวางแผน3110
      งานบริการการศึกษาและวิจัย3130
      งานพัฒนานักศึกษา3140
      โรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน3270
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช      3220
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3210
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์3270
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง3230
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร3280
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ3240
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา6100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน6200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย6300
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3260
       งานบริหารและวางแผน6112
       งานบริการการศึกษาและวิจัย6113
       งานพัฒนานักศึกษา6114
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ6210
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล3250
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ6230
   สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง6240
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์6250
   สาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร6260
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะศิลปศาสตร์7000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา7100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน7200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย7300
สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์7111
        งานบริหารและวางแผน7112
        งานบริการการศึกษาและวิจัย7113
        งานพัฒนานักศึกษา7114
    สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น7210
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร7220
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2280
    สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ7230
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว6150
    สาขาวิชารัฐศาสตร์7240
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์7250
    สาขาวิชานิติศาสตร์7260
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์7270
    สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ7280
ชื่อหน่วยงานเบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา9000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา9100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน9200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย9300
สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา9111
         งานบริหารและวางแผน9112
         งานบริการการศึกษาและวิจัย9113
         งานพัฒนานักศึกษา9114
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย9210
    สาขาวิชาภาษาไทย9220
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ9230
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป9240
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์9250
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์9260
    สาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา9270
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะบริหารศาสตร์3000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา3100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน3200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย3300
สำนักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์2110
      งานบริหารและวางแผน2120
      งานบริการการศึกษาและวิจัย2130
      งานพัฒนานักศึกษา2240
  สาขาวิชาการบัญชี2210
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ2220 ,2250
  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล2260
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2290