เบอร์โทรศัพท์คณะ/หน่วยงาน

งานรับสมัครเรียน โทร. 086-458-4365

         ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เบอร์ภายนอก 

เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128

แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก

 

Fax 
 ที่ตั้งนามนที่ตั้งในเมืองที่ตั้งในเมืองที่ตั้งนามน 
ห้องอธิการบดี  10002000 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  1003  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  1001  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  1004  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  1005  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  1006  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและวางแผน  1007  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประชาสัมพันธ์  1110  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  1009  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  1010  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  1011  
สำนักงานอธิการบดี     
สำนักงานอธิการบดี  043-811-1284000  
     ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี  1013  
     กองอำนวยการ043-602-055   043-602-044
 กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์     
      งานบริหารทั่วไป  40001201 
      งานอาคารสถานที่  41001202 
      งานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  41111203 
      งานยานพาหนะ  51201205 
      งานคลัง043-602-054 13001206 
      แผนกบัญชี  4160  
      แผนกการเงิน  1120  
      งานพัสดุ043-602-033 1110,11111207 
      งานบริหารงานบุคคล  6130 ,61311208 
      งานนิติการ   1209 
      งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ  11001210 
     ยานพาหนะ  51201205 
     ตู้ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.  6160  
     งานไฟฟ้า   1211 
         ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เบอร์ภายนอก เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
 ที่ตั้งนามนที่ตั้งในเมืองที่ตั้งในเมืองที่ตั้งนามน
กลุ่มงานนโนบายและแผน  6180 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  1014 
      งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  6180 
      งานงบประมาณและติดตามประเมินผล  6190 
      งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0-4360-2052 71307131
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา0-4360-2050 4170 
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา  4150 
      งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  10154171
      งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  41104181
      งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  4170 
      หอพักนักศึกษา  4120 
         ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    เบอร์ภายนอก เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
 ที่ตั้งนามนที่ตั้งในเมืองที่ตั้งในเมืองที่ตั้งนามน
สถาบันวิจัยและพัฒนา        
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  1016 
   สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  61206123
         งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  6121 
         งานบริการวิชาการ     
         งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ    
         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์  6122 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล    
รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา    
รองผู้อำนวยการงานส่งเสริมวิชาการมาตรฐานการศึกษา    
       สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  6140 
        งานทะเบียนและประมวลผล0-4360-2053 5100,51105116
        งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  6140 
        งานประกันคุณภาพการศึกษา  51145115
        งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5119 
        งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา  7140,7120 
        งานหลักสูตรมหาวิทยาลัย  5130 
   หน่วยตรวจสอบภายใน   1194
   หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ  1190 
   สถาบันภาษา  1191 
   สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย   1192
   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์  1193 
ชื่อหน่วยงานเบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ8000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา8100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน8200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย8300
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ8111
       งานบริหารและวางแผน8112
       งานบริการการศึกษาและวิจัย8113
       งานพัฒนานักศึกษา8114
   สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 8210
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม8220
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์8230
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3290
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร2001
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา2002
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน2003
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย2004
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร3120
      งานบริหารและวางแผน3110
      งานบริการการศึกษาและวิจัย3130
      งานพัฒนานักศึกษา3140
      โรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน3270
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช      3220
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3210
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์3270
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง3230
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร3280
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ3240
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา6100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน6200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย6300
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3260
       งานบริหารและวางแผน6112
       งานบริการการศึกษาและวิจัย6113
       งานพัฒนานักศึกษา6114
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ6210
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล3250
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ6230
   สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง6240
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์6250
   สาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร6260
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะศิลปศาสตร์7000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา7100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน7200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย7300
สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์7111
        งานบริหารและวางแผน7112
        งานบริการการศึกษาและวิจัย7113
        งานพัฒนานักศึกษา7114
    สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น7210
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร7220
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2280
    สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ7230
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว6150
    สาขาวิชารัฐศาสตร์7240
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์7250
    สาขาวิชานิติศาสตร์7260
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์7270
    สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ7280
ชื่อหน่วยงานเบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา9000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา9100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน9200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย9300
สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา9111
         งานบริหารและวางแผน9112
         งานบริการการศึกษาและวิจัย9113
         งานพัฒนานักศึกษา9114
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย9210
    สาขาวิชาภาษาไทย9220
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ9230
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป9240
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์9250
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์9260
    สาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา9270
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ภายนอก และ IP PHONE
โทร.043-811-128
 
แล้วตามด้วย เบอร์ 4 หลัก
คณบดีคณะบริหารศาสตร์3000
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา3100
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน3200
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย3300
สำนักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์2110
      งานบริหารและวางแผน2120
      งานบริการการศึกษาและวิจัย2130
      งานพัฒนานักศึกษา2240
  สาขาวิชาการบัญชี2210
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ2220 ,2250
  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล2260
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2290