ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 – สาขาวิชาการบัญชี
 – สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 – สาขาวิชาการตลาด
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 – สาขาวิชาพืชศาสตร์
 – สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 – สาขาวิชาประมง
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 – สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล