ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 – เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 – เทคโนโลยีชีวภาพ
 – เทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 – การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
 – การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 – การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 – การบริหารการศึกษา