ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
– สาขาวิชาการจัดการ (2 ปี)
 – สาขาวิชาการตลาด (2 ปี)
 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (2 ปี)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 – บัญชีบัณฑิต (2 ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 – สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี)
 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 – สาขาวิชาการตลาด (4 ปี)
 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 – สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 – สาขาวิชาพืชศาสตร์ (2 ปี)
 – สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (2 ปี)
 – สาขาวิชาประมง (2 ปี)
 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (2 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 – สาขาวิชาพืชศาสตร์ (4 ปี)
 – สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (4 ปี)
 – สาขาวิชาประมง (4 ปี)
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (4 ปี)
 – สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (4 ปี)
 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี)
– สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 – สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (2 ปี)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (2 ปี)
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (2 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 – สาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร (4 ปี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 – สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)
 – สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี) 
 – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (4 ปี)
 – สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง (4ปี)
 – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (4ปี)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
 – สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 – สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
 – สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
 – ภาษาอังกฤษ (4 ปี)
 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
 – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
 – สาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (4 ปี)
 – เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (4 ปี)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
 – การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (4 ปี)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
– กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (4 ปี)
– กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น (4 ปี)
– กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ (4 ปี)
– กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
– กลุ่มการจัดการภาครัฐและเอกชน (4 ปี)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 – นิติศาสตร์ (4 ปี)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 – การเมืองการปกครอง (4 ปี)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 – นิเทศศาสตร์ (4 ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 – ภาษาจีนธุรกิจ (4 ปี)
 – การท่องเที่ยว (4 ปี)
 – ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี)
 – ภาษาอังกฤษ (4 ปี)
 – นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (4 ปี)