สายตรงอธิการบดี

สายตรงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน
  • ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
  • ผ่านทางอีเมล์ jirapun@ksu.ac.th

    โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทย เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร