สายตรงผู้บริหารหน่วยงาน

สายตรง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางปฏิมา บุษราคัม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  • ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าว

สายตรง

ผู้อำนวยการกองกลาง
นายชาติ ภูดินทราย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลาง
  • ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าว

สายตรง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางธันยกร นรภาร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  • ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าว

สายตรง

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นางปฏิมา บุษราคัม 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
  • ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าว