สมาคมศิษย์เก่า

KALASIN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION (KSU.AA)

๑. นายเฉลิมชัย จงสมชัย นายกสมาคม
๒. ดร.อนิรุทธ์ สุวรรณรค์ อุปนายกสมาคม คนที่ ๑
๓. ผศ.ดร.วรเมธ ภูสามารถ อุปนายกสมาคม คนที่ ๒
๔. นายบริสุทธิ์ ไชยทองศรี เลขานุการ
๕. นายประจบ ภูเกิดพิมพ์ เหรัญญิก
๖. นางวันเพ็ญ แก้วโยธา ผู้ช่วยเหรัญญิกฝ่ายการเงิน
๗. นางสุวรรณา พงษ์แสงทอง ผู้ช่วยเหรัญญิกฝ่ายจัดทำบัญชี
๘. นายสัมฤทธิ์ สุเพ็ญศิลป์ นายทะเบียน
๙. นายสมบัติ หนูปัทยา ปฎิคม
๑๐. นายโอภาส มั่นคง ประชาสัมพันธ์
๑๑. นายวิศาสตร์ มุลวิไล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๑๒. นายชาติ ภูดินทราย กรรมการ
๑๓. นายชัยพิชิต ป้องวิชัย กรรมการ
๑๔. นายปิยะ สร้อยอุดม กรรมการ
๑๕. นายประเสริฐศักดิ์ นันทชมชื่น กรรมการ