วารสารวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

KSU SINtech 2023 for ADSCD
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1
เรื่อง “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
The First National and International Conference of Kalasin University 2019:
Recent Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability (2019 KSUC)

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Journal of Engineering and Industrial Technology, Kalasin University) เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ที่มีคุณภาพในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดทางวิชาการ ของบุคลากรทั้งภายในและนอกสถาบัน โดยมีขอบเขตของวารสาร ดังนี้

ISSN 2985-0274 (Print)
ISSN 2985-0282 (Online)

วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่งานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย (บทความวิชาการหรือบทความวิจัย) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมีกำหนดเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ของปี ช่วงเดือน (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ ๒ ของปี ช่วงเดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม) ตีพิมพ์รูปแบบระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์รูปแบบระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดรับ บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ของปี ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 ของปี ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ตีพิมพ์รูปแบบระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ 4 สาขา

Asian journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles

Asian journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles is  journal  social sciences.The purpose of this journal is

1.To strengthen the academic and research works among educators, scholars, and researchers from the fields of traditional and innovative arts and textiles.

2.To provide an academic platform for students, faculty staff of both inside and outside of the university to share their new insights and discoveries about theoretical and experimental implications.

3.To promote the publication of academic works for serving society that can help solve problems of the community and society of faculty staff of both inside and outside the university.

วารสารการบริหารปกครอง

วารสารการบริหารปกครองเป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ สาขาการบริหารจัดการกิจการระหว่างประเทศ รวมทั้งสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารปกครองสาธารณะ โดยยินดีรับบทความจากนักวิชาการและนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อน าเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ และบทความวิจัย โดยเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่มีก าหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ซึ่งบทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review) และข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดท าวารสารไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด และกองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่น าไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ   โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์
บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ

วารสารวิถีสังคมมนุษย์