พื้นที่อำเภอเมือง

คณะในพื้นที่ในเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เว็บไซต์ http://eng.ksu.ac.th/
Facebook : facebook.com/EngineeringKSU/
โทรศัพท์ 088-574-2199

คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
เว็บไซต์ https://as.ksu.ac.th/
Facebook : facebook.com/ASKalasinU/
โทรศัพท์ 086 458 4362

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เว็บไซต์ https://ag.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/ag.ksu1
โทรศัพท์ 086-4584361 หรือ 043811128 ต่อ 3120

พันธกิจ

  • พันธกิจ

    1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
    2. จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
    3. ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
    4. ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

Contact Us

043-811-128

ksu@ksu.ac.th