พื้นที่วิจัยภูสิงห์

คณะในพื้นที่ศูนย์วิจัยและอบรมภูสิงห์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
เว็บไซต์ https://prt.ksu.ac.th/
LINE: Pusing.ksu
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570