ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม

ปณิธาน

สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนให้มีจิตสำนึกและความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่น
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

อัตลักษณ์บัณฑิต

อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ข้อความอธิบายภาพ