ระบบปฐมนิเทศออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ รายงานตัวเข้าหอพัก