คณะ

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
เว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th/
Facebook : facebook.com/edu.ksu.ac.th/
โทรศัพท์ 043 602 038

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th/
Facebook : facebook.com/flaksu/
โทรศัพท์ 043 602 057

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เว็บไซต์ http://eng.ksu.ac.th/
Facebook : facebook.com/EngineeringKSU/
โทรศัพท์ 088-574-2199

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
เว็บไซต์ http://www.sht.ksu.ac.th/
Facebook : facebook.com/fshtksu/
โทรศัพท์ 043-602058

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เว็บไซต์ https://ag.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/ag.ksu1
โทรศัพท์ 086-4584361 หรือ 043811128 ต่อ 3120

คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
เว็บไซต์ https://as.ksu.ac.th/
Facebook : facebook.com/ASKalasinU/
โทรศัพท์ 086 458 4362