กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ราชบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายวินัย  วิทยานุกูล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป
นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
นายจเร พันธุ์เปรื่อง
นายราชัย อัศเวศน์
นายวันชัย รุจนวงศ์
นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
พลตำรวจตรี มนตรี จรัลพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไว จามรมาน
รองศาสตราจารย์ศักดิ์เดช สังคพัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นายมนชาย ภูวรกิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล
อาจารย์ ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี
อาจารย์ ดร.นพคุณ ทองมวล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า
อาจารย์ ดร.วุฒิ รัตนวิชัย
อาจารย์ ดร.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์
อาจารย์โสภณ มูลหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

นายอธิพงษ์ ภูมีแสง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี