กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายวินัย  วิทยานุกูล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป
นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
นายจเร พันธุ์เปรื่อง
นายราชัย อัศเวศน์
นายวันชัย รุจนวงศ์
นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
พลตำรวจตรี มนตรี จรัลพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไว จามรมาน
รองศาสตราจารย์ศักดิ์เดช สังคพัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นายมนชาย ภูวรกิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ชมนาวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า
อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล
อาจารย์โสภณ มูลหา
อาจารย์อุทัย ธารพรศรี
อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
นายคารมย์ เรืองไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย