Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส จัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ผ้าไหมฝั่งเศสและผ้าไหมจากภาคอีสาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสองดินแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและภาคอีสานของไทย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สมาชิกและที่ปรึกษา ชมรม Strong-จิตพอเพียง ต้านทุจริต ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต้านและลดทุจริตในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ เปิด“อาคารปฏิบัติการสุขภาพเพื่อชุมชน และ (MOU) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ทดสอบทางภาษา ม.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน CEFR (TOEFL Junior) ได้คะแนนในระดับที่สูง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 1 สมาคม และ 32 สถาบันการศึกษา โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดตลาดนัดส่งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการฯและโครงการ EDI Fair 2024 คาดหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

อ่านต่อ »
Uncategorized

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร : การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)

อ่านต่อ »
Uncategorized

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม

อ่านต่อ »