ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถาบันอยู่หนานจงฮั่น และสถาบันหยูหนานเอดดูเคชั่น ร่วมหารือในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ชี้แนวทางการประกอบอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจหลังสำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถ่ายภาพต้นมะหาด ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเนื่องในวโรกาสเสมด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »