Tag: Tag: sdg7

Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

Read More »
Tag: sdg10

บพท. ลงนามความร่วมมือ ม.กว่างซีแก้จนข้ามชาติเปิดประตูเชื่อมโยงความรู้แก้จนไทยสู่เพื่อนบ้านบพท. บรรลุการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนกับมหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดประตูเชื่อมโยงองค์ความรู้แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จแม่นยำของประชาคมนักวิจัยไทย สู่ความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาความยากจนกับประเทศเพื่อนบ้าน

Read More »
Tag: sdg10

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี เยี่ยมชมนิทรรศการ “กาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้”

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาชนชนจีน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »