Tag: Tag: sdg7

Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 1 สมาคม และ 32 สถาบันการศึกษา โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย

Read More »
Tag: sdg10

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดตลาดนัดส่งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการฯและโครงการ EDI Fair 2024 คาดหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

Read More »
Tag: sdg10

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More »
Tag: sdg10

ศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร : การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม

Read More »
Tag: sdg4

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน” ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์

Read More »