บทนำ

       มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการที่ครอบคลุมว่า “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”  นั้นมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับปี 2021 ปีนี้ ซึ่งโรคระบาด covid-19 โลกที่เป็นต้องหยุดชะงักในการดำรงชีวิตปกติ  ถือเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยที่จะทำในสิ่งที่เป็นปกติสู่ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และระบบเศรษฐกิจโลก  นอกจากนี้ยังเป็นปีที่มีโอกาสก้าวเข้าสู่ SDGs ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งบุคลากรได้ร่วมกันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในได้ดำเนินการ SDGs จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ SDG 1 – ไม่มีความยากจน SDG 4 – การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG 11 – เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

SDG 16 – สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง และ SDG 17 – ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย ผ่านการดำเนินต่างในมหาวิทยาลัย เช่น โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยากจน เพื่อยุติความยากจนและส่งเสริมการรวมตัวทางสังคม  ในขณะที่ส่งเสริมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนด้านสันติภาพ ธรรมาภิบาล และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ประเทศและประชาชนภายในปี 2573 ตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ว่า เราจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

      ขณะที่รัฐบาลจัดการกับความท้าทายในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน และตามความเป็นจริง ความแตกแยกภายในประเทศมีมากขึ้น เราทุกคนต้องร่วมมือก่อให้ยุติความยากจนให้หมดสิ้นไป ให้การศึกษาแก่ทุกคนและดูแลสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน และยังเป็นปีที่การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการทำความเข้าใจสังคม พลวัตของประเทศไทยและโลกของความท้าทายที่เกิดจากการระบาดใหญ่และแนวโน้มที่จะยั่งยืนประสบความสำเร็จในอนาคตได้มาก่อนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อความพยายามของประเทศไทยใ ต่อสู้กับโรคระบาด Covid -19 ให้ออกจากประเทศ  มหาวิทยาลัยได้ตอบสนองต่อความท้าทายในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ในด้านนวัตกรรมวิธีที่ทำให้เรารักษากิจกรรมหลักของเราในการสอน การวิจัยและบริการแก่ชุมชน  ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาวตามรายงานนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุปกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในมหาวิทยาลัยของเราที่นำไปสู่ความสำเร็จของ SDGs เราไม่สามารถสรุปผลงานของบุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษาและผู้ร่วมงานของเรา  พันธมิตรด้านการวิจัย การสอน การมีส่วนร่วม การขยายงาน และการดำเนินงาน แต่เรานำเสนอการเลือกสิ่งที่สะท้อน เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะที่เน้นความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน