Tag: Tag: sdg3

Tag: sdg11

จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ตามระบบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการนำเสนอให้กับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

Read More »
Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

Read More »
Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส จัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ผ้าไหมฝั่งเศสและผ้าไหมจากภาคอีสาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสองดินแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและภาคอีสานของไทย

Read More »