รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้ง 2 พื้นที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมืองจัด ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน และ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน