จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 2562 งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์