ะหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัมมนาโปงลาง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารคณะ ทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าร่วมอบรม