วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับพื้นที่ในเมือง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ และในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นพิธีเปิดพื้นที่นามน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงระบบการจัดการศึกษา การอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาตลอดจน แนวทางการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ในอนาคต และได้รับเกียรติจาก ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน วิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21” รับชมวีดิทัศน์นําเสนอมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และแนะนําผู้บริหาร บรรยายเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย รองผู้อํานวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิทยบริการ และเทคโนโลยีการศึกษา นางสุชาดา สุรางค์กุล บรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของงานทะเบียนและประมวลผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา” โดย นักวิชาการสถิติงานทะเบียนและประมวลผล นายสนามชัย บริบูรณ์ บรรยายเรื่อง “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) /กรอ. และสวัสดิการนักศึกษา โดย หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา นางสาวกาญจนา สุภีร์คํา และนายเสถียร กาสารัง บรรยายเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา” โดย นายศาสตรา มุลวิไล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยี การศึกษา และนายปิยะ สร้อยอุดม หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายเรื่อง “การให้บริการของงานวิทยบริการ” โดย นายอาวุธ โสเพ็ง บรรณารักษ์งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา บรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา” โดย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางโชติกา ขันธิรัตน์ และนายจรยุทธ ภูกิ่งหิน หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์