จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์