รายชื่อผู้สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายธีระ ภูดี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ กันธาพรม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัน นามตะคุ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประเภทผู้แทนคณะ)

นายอนุชา พุฒิกูลสาคร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธัช จันทร์สมุด
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

นายรัฐพล มีลาภสม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

นายอภิชน มุ่งชู
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายนรงค์ วิชาผา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวจิระนันท์ อินทรีย์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายภูมิ หมั่นพลศรี
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์

นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด คณะศิลปศาสตร์

นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประเภททั่วไป)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

นายแสงสุรีย์ นันทรัพย์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
สังกัด สำนักงานอธิการบดี

นายพูนศักดิ์ โชติไสว
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด สำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ขุนลึก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

นายอนุพงษ์ ทานกระโทก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายธนูสิญจน์ สุขเสริม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายวรรณพล พิมพะสาลี
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

นายปิยะ สร้อยอุดม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงานอธิการบดี

นายโสภณ มูลหา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์

นายวินัย ชุ่มอภัย
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
สังกัด สำนักงานอธิการบดี

นายอุทัย ธารพรศรี
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม